Обучение на ученици със СОП след завършен X клас

Обучение на ученици със СОП след завършен X клас

Обучение на ученици със СОП след завършен X клас

 Наредба за приобщаващото образование

Чл. 141. При възникнала необходимост и/или писмено изразено
желание от страна на родителя насочване на ученици със специални
образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен Х
клас, за продължаване на обучението им в профили или в специалности от
професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и
здравословното им състояние, се извършва по реда на чл. 140, ал. 2, т. 1 - 5
и ал. 3.
Чл. 142. (1) Регионалният център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование прави преценка на индивидуалните
потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на учениците
за продължаване на обучението им в профили или в специалности от
професии.
(2) Въз основа на документите регионалният център за подкрепа на
процеса на приобщаващото образование изготвя мотивирано становище за
насочване на съответния ученик в подходящ профил, съответно специалност
от професия, съобразен с държавния план-прием за областта.
(3) Становището по ал. 2 съдържа конкретни препоръки за изготвянето
на индивидуалния учебен план, за адаптирането на учебната среда при
необходимост и за подходящата форма на обучение на ученика.
(4) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на
приобщаващото образование изпраща в регионалното управление на
образованието становището по ал. 2 на комисията по чл. 95, ал. 3 от
Наредбата за организацията на дейностите в училищното образование за
насочване на ученици по документи за профили и специалности от
професии, които не са противопоказни на здравословното им състояние.