За нас

За нас

Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование е специализирано обслужващо звено на Министерство на образованието и науката за изпълнение на държавната политика за приобщаващо образование в област Габрово. Регионалният център предоставя методическа помощ на училищните екипи за подкрепа на личностното развитие и на екипите в детските градини на територията на област Габрово. В рамките на регионалния център функционира и регионален екип за подкрепа на личностното развитие на деца и ученици със специални образователни потребности.

В областта на координирането се извършват следните дейности:

1. осигурява координиращи дейности във връзка с оценка на допълнителната подкрепа;

2. осъществява координация по изпълнението на плана за подкрепа на детето или ученика със специални образователни потребности;

3. осигурява специалисти в детски градини и училища, където няма възможност за формиране на екип за подкрепа за личностното развитие;

4. осъществява връзка между родители и Центрове за специална образователна подкрепа и специални училища;

5. развива разнообразни форми на сътрудничество с институции, с физически и юридически лица с нестопанска цел за подпомагане процеса на приобщаване на децата и учениците със специални образователни потребности;

6. участва в разработването в областна и общинска стратегия за приобщаващо образование;

7. организира и провежда регионални инициативи по въпросите на приобщаващото образование.

В областта на консултирането се извършват следните дейности:

1. запознава родителите с принципите и философията на приобщаващото образование;

2. консултира родителите за условията на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитиена деца и ученици със специални образователни потребности;

3. консултира родители, учители и специалисти за усвояването на различни форми и техники на работа с деца и ученици със специални образователни потребности и използването на специализирана литература;

4. консултира родителите и педагогическите специалисти за използването на различните видове терапии - фамилна терапия, арттерапия, музикотерапия, кинезитерапия, ерготерапия, сензорна интеграция и др., съобразно индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности;

5. съдейства за включването и участието на родителите и педагогическите специалисти в дискусии по въпросите на приобщаващото образование;

6. консултира учениците със специални образователни потребности и техните родители за възможностите за професионално обучение и за професионална реализация;

7. консултира родителите и педагогическите специалисти в областта за условията и реда за отлагане от задължително обучение в първи клас на деца със специални образователни потребности.

В областта на диагностичната и образователната функция се извършват следните дейности:

1.оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със СОП, чрез регионалния екип

2. ресурсно подпомагане на деца/ученици  със СОП в област Габрово

3. изразява становище за формата на обучение на ученици със СОП

4. изразява становище за насочване на деца/ученици със СОП за обучение в изнесени групи/паралелки в ЦСОП

В областта на методическата функция се осъществяват следните дейности:

1. провежда краткосрочни модулни обучения на назначени помощник- учители;

2. оказва методическа подкрепа на членовете на екипите за личностно развитие в детските градини и училищата, специалните педагози и други педагогически специалисти от специалните училища, центровете за специална образователна подкрепа, центровете за подкрепа на личностно развитие.