Примерни образци на документи за родители

Примерни образци на документи за родители

Заявление от родител за ОЦЕНКА НА ПОТРЕБНОСТИТЕ на дете/ученик със специални потребности

Заявление от родител - свали от тук:

ОТЛАГАНЕ от 1 клас

РЕПЛР на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас за една учебна година деца със специални образователни потребности, след постъпило заявление от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за него.

Заявление от родител за отлагане от задължително обучение в първи клас  - свали от тук :

 

Заявление за насочване за обучение след VII клас

За издаване на становище от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие за насочването на ученици със специални образователни потребности, които имат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние се попълва заявление .

Необходимите документи са:

  • Заявление (по образец) от родителя до директора на РЦПППО за насочване на ученика за обучение в профили или в специалности от професии;

  • Оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;

  • Служебна бележка от образователната институция, че ученикът е на качествено оценяване;

  • Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;

  • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.

  • Декларация за обработване на личните данни.

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в Габрово към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Заявление от родител за насочване за обучение след VII клас - свали от тук:

 

Заявление за насочване след 10 клас

За издаване на становище от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие за насочването на ученици със специални образователни потребности, които имат удостоверение за завършен Х клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние се попълва заявление.

 • Заявление (по образец) от родителя до директора на РЦПППО за насочване на ученика за обучение в профили или в специалности от професии;
 • Оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 • Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.
 • Декларация за обработване на личните данни.

Заявление от родител за насочване след 10 клас - свали от тук:

 

Заявление за насочване към ЦСОП

Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие приема от родителя/лицето, което полага грижи за детето, или от директора на детската градина или училището заявление за насочване на детето/ученика със специални образователни потребности в

– центрове за специална образователна подкрепа /ЦСОП/

 

Заявление от родител за насочване към ЦСОП - свали от тук:

Заявление при несъгласие с извършената оценка

При несъгласие на родител/представителя на детето/ с оценката на ЕПЛР в училището или детската градина, той може да подаде заявление (Образец ) до директора на РЦПППО за повторна оценка на образователните потребности на детето или ученика. В този случай директорът на РПППО организира извършване на повторна оценка.

Заявление от родител при несъгласие с извършената оценка - свали от тук:

Заявление за насочване за обучение към специализирани училища

Регионалният екип за подкрепа на личностното развитие приема от родителя/лицето, което полага грижи за детето, или от директора на детската градина или училището заявление за насочване на детето/ученика със специални образователни потребности в  специални училища за ученици със сензорни увреждания.

Заявление от родител за насочване за обучение към специализирани училища - свали от тук :

Заявление за преминаване към индивидуална форма на обучение

Заявление от родител за преминаване към индивидуална форма на обучение - свали от тук: