В помощ на ЕПЛР

В помощ на ЕПЛР

Карти за функционална оценка на специалните образователни потребности на основата на ICF-CY по Проект BG05M2OP001-3.018-0001 „Подкрепа за приобщаващо образование“, финансиран по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014–2020 г.

Насоки за изготвяне на карта за функционална оценка на специалните образователни потребности на основата на ICF-CY - свали от тук:

 

Карти за оценка на личностното развитие на дете/ученик със специални образователни потребности

Приложение 1: Карта за функционална оценка за необходимостта от допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици - свали от тук:

-=-=-=-

Приложение 2: Пълна карта за функционална оценка на деца и ученици в системата на предучилищното и училищното образование -свали от тук:

План за подкрепа

План за подкрепа

Карта за напредъка

Карта за напредъка

Въпросници за събиране на информация

Въпросник  към лекар - свали от тук:

Въпросник  към родител или настойник - свали от тук:

Въпросник  към учител - свали от тук: