Екип

 

Росица Иванова Чернева - Тодорова 

Росица Чернева е Директор на Регионaлен център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование област Габрово от декември 2018 година. Тя е магистър по психология от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико  Търново. Притежава II професионално квалификационна степен в областта на психологията и специалната педагогика. Била е водещ на множество обучения за родители  - „Лаборатория за родителите“ по Проект „Повече заЕдно“ на Община Габрово и работилница за родители „Да пораснем заедно+“ на Уницеф България. Завършила е множество специализации в България и в чужбина и е посещавала голям брой центрове за  работа с деца и ученици със специални образователни потребности  в България и чужбина – в Швейцария, Австрия и Америка. Има 20 годишен опит в работата с деца и семейства с увреждания и специални образователни потребности. Член е на дружеството на психолозите в България,  Национална асоциация на ресурсните учители и  Съюза на директорите в системата на народната просвета в България.

 

 

 

 

Нелия Николова Джеджева

Координатор: сектор  " Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми"

Нелия Джеджева – главен ресурсен учител, координатор сектор „Ресурсно подпомагане и прилагане на терапевтични програми за деца и ученици със специални образователни потребности“. Магистър е по БЕЛ от ШУ „Константин Преславски“ с преквалификация специална педагогика към СУ „Св. Климент Охридски“. Притежава II професионално- квалификационна степен в областта на специалната педагогика. Участва в РЕПЛРДУСОП - обл. Габрово.

 

Теодора Николаева Деянова - Янакиева 

Координатор сектор " Методическа дейност, оценка и насочване за допълнителна подкрепа за личностно развитие"

Теодора Янакиева е ресурсен учител в Регионaлен център за подкрепа на процеса на приобщаващо образовани - Габрово. Завършила е бакалавър по „Специална педагогика“ и притежава магистърска степен по психология. Защитила е II професионално квалификационна степен в областта на специалната педагогика. Участвала е в редица курсове за повишаване на квалификацията си в областта на приобщаващото образование.

Работи в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование от 2006 година. Работила е по проект „Включващо обучение“ свързан с ранна превенция на обучителни затруднения. 

Част е от сертифицирания обучителен екип на РЦПППО – Габрово за прилагане на картата за функционална оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици със специални образователни потребности.

 

 

Марина Иванова Христова

Координатор: сектор " Административно-стопанска дейност"

Евгения Владимирова Милчева

логопед и слухово –речеви рехабилитатор

Евгения Милчева е логопед и слухово –речеви рехабилитатор в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование . Има 14 годишен опит в работата с деца със специални образователни потребности. Завършила е логопедия в Тракийски университет и е магистър по слухово-речева рехабилитация от СУ“Св. Климент Охридски“. Притежава II квалификационна степен в областта на логопедията и специалната педагогика.  Работила е по проектите на УНИЦЕФ- „ Да пораснем заедно+“ и „Глас за всяко дете“.

Номинирана е за учител на годината  в категория „ Възпитателна работа, класни и извънкласни дейности“ за учебната 2022/2023година.

Членува  в Националната асоциация на ресурсните учители.

Участва в инициативата“ Логопед с добро сърце“, която осигурява безплатни консултации  на деца и родители.

 

 

Галина Колева Колева

логопед

Галина Колева е бакалавър по логопедия от ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий “, гр. Велико Търново, завършила специалност „ Предучилищна педагогика“. Притежава магистърска степен по специална педагогика от СУ „ Св. Климент Охридски“.

 Има дългогодишен професионален опит , като логопед , от  практиката  в общообразователно училище, детски градини и в специално училище.

В сферата на ресурсното подпомагане  е от  началото  на създаване на ресурсните центрове. От 2007 г. заема длъжността логопед в Ресурсен център-гр. Габрово.

Притежава квалификации в сферата на диагностиката и терапията на деца със специални образователни  потребности.

 

Десислава Тотева Котова

психолог

Десислава Котова е психолог в  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование -  област Габрово от януари 2017 година. Тя е магистър по психология и бакалавър по предучилищна педагогика  от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико  Търново. Притежава III професионално квалификационна степен в областта на психологията и специалната педагогика. Била е водещ на обучения за специалисти в областта на психологията и приобщаващото образование. Има 25 годишен опит  като психолог в работата с деца и семейства и психологически подбор на кадри.  Член е на Национална асоциация на ресурсните учители.

 

 

 

 

Христо Валентинов Христов

психолог

Христо Христов  е завършил магистърската си степен по психология във ВТУ "Св. св. Кирил и Методий" гр. Велико Търново. Има бакалавърска степен по „Педагогика на изобразителното изкуство“, откъдето идва и страстта му за работа с деца. Преподавал е в училища и детски градини, и има собствена школа за рисуване. Умее да стимулира детското развитие, като съхранява индивидуалността на всяко дете.

 

Илияна Цонева Хинова

ерготерапевт

Илияна Хинова е ерготерапевт в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, област Габрово. Тя е магистър по Социална психология  и докторант по Педагогическа и възрастова психология към ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ , гр. Велико  Търново. През 2021 година завършва програма по Ерготерапия в приобщаващото образование към Нов Български университет. Била е водещ на множество обучения за квалификация на педагогическите специалисти, като има над 10 години опит в работата с деца.

 

 

Галя Димитрова Петрова

старши ресурсен учител

Галя Петрова е старши ресурсен учител в РЦПППО- гр. Габрово от 2010 година. Координира, консултира, образователната, диагностичната и методическа дейност в областта на приобщаващото образование и допълнителна подкрепа за личностно развитие на деца и ученици в институциите в системата на предучилищното и училищно образование. Тя е магистър по специалността учител по физическо възпитание и треньор по спортна стрелба от НСА „ В. Левски“- гр. София. Има преквалификация олигофренопедагогика от ВТУ „ Кирил и Методий”- гр. Велико Търново. В СУ „ Св. Климент Охридски”- ДИУУ придобива четвърта професионално- квалификационна степен в областта на специалната педагогика. Има 30 годишен опит в работата с деца и семейства с увреждания и специални образователни потребности. Участва в мобилна група към РЕПЛРДУСОП ( Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности) и извършва оценка на индивидуалните потребности на деца и ученици, нуждаещи се от допълнителна подкрепа. Член е на Национална асоциация на ресурсните учители.

 

Гита Драгиева Ангелова

старши ресурсен учител

Гита Ангелова е старши ресурсен учител в Регионaлен център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование област Габрово от септември 2013 година. Тя е магистър по начална педагогика от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново. Има специалности Логопедия от  СУ „Св. Климент Охридски“ - ФНПП, град София и Специална педагогика - Ресурсен учител от Тракийски университет „Стара Загора“ – ДИПКУ. Притежава Втора професионално квалификационна степен в областта на специалната педагогика. Участвала е в много обучения с български и чуждестранни лектори. Натрупала е 30 годишен опит в работата с деца със специални образователни потребности. Член е на Националната асоциация на ресурсните учители.


 

 

 

Милена Иванова Табошева

старши ресурсен учител

Милена Иванова Табошева –ресурсен учител в РЦПППО- Габрово  от 2011година. Дългогодишен преподавател, с магистърска степен по биология и химия и допълнителни квалификации: ресурсен учител и психолог. Член на НАРУ , притежава четвърта квалификационна степен.

 

Марияна Стефанова Мицева

старши ресурсен учител

Образование: висше  - магистър

Специалност: Бакалавър  - Начална училищна педагогика, специализация - Дефектология, магистър - Психология на езиковата комуникация

Педагогически стаж: 18 години

За да изградиш авторитет, първо е нужно да усещаш децата като свои, да направиш интересен урока, да си уверен в знанията си. За да имат нужната мотивация за учене, те трябва да са разбрали материала. А новите понятия и факти трудно се запомнят  поради тяхната абстрактност и отдалеченост във времето. Винаги съм си задавала въпросите: Как децата успешно да се справят с потока от постъпваща информация? Как бързо и ефективно да я осмислят, систематизират и обобщават? Как да съхраним вече усвоена информация възможно най-дълго време? Как да развиваме творческата инициатива?

Аз уча децата не какво да мислят, а как да мислят и окуражавам тяхната творческа работа. Стриктна съм и едновременно с това ги  подпомагам и  окуражавам. Гъвкава, търпелива ,така че те да ми се доверят, а не да се страхуват от мен.  Имам чувство за хумор и добри комуникативни умения и се опитвам да извлека  от децата най-добрите им способности и знания за успешно завършване на поставените задачи.  Мотивирам ги, като правя уроците интересни, обяснявам трудните правила разбираемо и достъпно, за да се запомни най-важното. Използвам позитивното оценяване, ценя  всяко дете. Поставям детето в центъра на обучението и се отнасям към всяко дете като към индивид с различни способности и потребности.

 

Анелия М. Александрова - Иванова

старши ресурсен учител

Анелия Александрова-Иванова е старши ресурсен учител в РЦПППО-Габрово от октомври 2016 година. Тя е магистър по биология и география от ШУ“ Еп. Константин Преславски“-гр. Шумен. Притежава професионално-педагогическа специализация „Специална педагогика „и трета професионално квалификационна степен в областта на специалната педагогика. Има повече от 20 години опит в работата с деца , семейства и възрастни със СОП.

Присъждано и е Почетно отличие „ Неофит Рилски“ от МОН за дългогодишна цялостна високопрофесионална трудова дейност в системата на народната просвета.

Участвала е в множество обучения, семинар и тренинги в България и чужбина. Посещавала е  специални училища и центрове за работа с деца със СОП в България, Белгия и Швейцария.

Интересите и са в областта на ерготерапията и работата в Монтесори среда. Има присъдени квалификационни кредити в тези направления. Обича спорта и заниманията по арт терапия.

 

Преслава Иванова Трифонова

старши ресурсен учител

Казвам се Преслава Иванова Трифонова и съм част от екипа специалисти към РЦПППО-гр. Габрово. В сферата на образованието съм от 12 години като девет от тях съм ресурсен учител на деца и ученици със специални образователни потребности в общ. Севлиево.  Завършила съм ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ гр. Велико Търново със специалности  Историк учител по история и ресурсен учител. Притежавам V и IV степен за професионална квалификация.

Намирам работата като ресурсен учител за интересна, предизвикателна и много отговорна. Вярвам, че с познанията , които имам за работа с деца и ученици със специални образователни потребност, както и с желанието ми да предам и разгърна наученото, ще помогна за  усвояване и подобряване на уменията и знанията на децата и  учениците със специални образователни потребности.

Притежавам следните личностни качества: умея да обяснявам и да свеждам сложните думи, изрази и теми в последователни стъпки от прости, базови думи и обяснения. Умея да намирам общ език с децата и учениците със специални образователни потребности и да предизвиквам техният интерес.

Моето мото:
"Великото изкуство да се научи много е да се започне с малко." - Джон Лок

Моята мисия като ресурсен учител е :

Всяко дете има право да бъде прието, ценено и обичано такова каквото е!

СЕГА! Аз работя за това!

 

Цанка Неделчева Ненчева-Калчева

ресурсен учител

Цанка Ненова е ресурсен учител в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование област Габрово от януари 2019 година. Тя е магистър по Педагогика на деца със специални образователни потребности и социална педагогика от ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“ гр. Велико  Търново. Притежава IV професионално квалификационна степен в областта на специалната педагогика. Преминала е през различни обучения за повишаване на знанията и уменията за работа с деца със специални нужди и техните семейства. Има 20 годишен опит в работата с деца и възрастни с увреждания и социални затруднения, деца в риск. През последните пет години е ангажирана с подкрепата и обучението на деца със специални образователни потребности. Член е на синдиката на Българските учители и Национална асоциация на ресурсните учители в България.

 

Елиза Пламенова Нанева

ресурсен учител

Елиза Нанева е ресурсен учител от месец септември, 2019 година, в Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, гр. Габрово. Има бакалавърска степен по Специална педагогика, модул Педагогика на лица с интелектуална недостатъчност, и магистърска степен по Социална педагогика – Мениджмънт на социално – педагогическите взаимодействия, които придобива в СУ „Свети Климент Охридски“, гр. София. Притежава V професионално квалификационна степен в областта на специалната педагогика. Участвала е в множество обучения, свързани с подпомагането на деца и ученици със специални образователни потребности. През последните две години участва и специализира в обучения за допълваща и алтернативна комуникация при деца и възрастни с комплексни комуникативни потребности.

 

 

 

Мария Радославова Иванова - Велешка

ресурсен учител

Мария Иванова – Велешка е старши ресурсен учител в РЦПППО – Габрово от септември 2015 г. Тя е магистър по „Екология и опазване на околната среда“ от Технически университет – Габрово. Притежава следдипломна квалификация „ Ресурсен учител“ от ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново и  IV ПКС по „Специална педагогика“. Участвала е в обучения в центрове и организации свързани с деца и ученици със СОП.

 

Мима Николова Начена - Ганчева

ресурсен учител

Мима Николова Начева – Ганчева е ресурсен учител в РЦПППО – Габрово от септември 2020 г. Тя е бакалавър по „Предучилищна педагогика и логопедия“ от ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново.  Притежава следдипломна квалификация „ Ресурсен учител“ от ВТУ „ Св. Св. Кирил и Методий“ – Велико Търново.  Преминала е през различни обучения за повишаване на знанията и уменията ѝ за работа с деца със специални образователни потребности. Участва в мобилна група към РЕПЛРДУСОП ( Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности). Членува  в Националната асоциация на ресурсните учители.

 

 

Симона Мариянова Маринова

ресурсен учител

Симона Мариянова Маринова е ресурсен учител в РЦПППО - Габрово от септември 2022г. Тя е завършила бакалавър по "Предучилищна педагогика и логопедия" от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий" - Велико Търново. Притежава следдипломна квалификация "Ресурсен учител" от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Участвала е в обучения, свързани с деца и ученици със СОП. 

 

Йоана Колева Николова

ресурсен учител

инж. Йоана Николова е магистър по "Социална педагогика", с квалификация "Ресурсен учител" от ВТУ "Св. Св. Кирил и Методий". Притежава и втора магистърска степен "Стопанско управление" от ВУАРР, гр. Велико Търново. Бакалавър завършва в "Технически университет" - Габрово като инженер-мениджър, с квалификация финансов мениджър и курс по "Бизнес предприемачество". Израснала е в семейство на начални учители, от където черпи вдъхновение за учителската професия. В сферата на приобщаващото образование започва като ресурсен учител от 2022 г. в РЦПППО - Габрово. Йоана Николова е завършила много сертифицирани обучения в България за повишаване на компетенциите й като ресурсен учител. Член е на Национална асоциация на ресурсните учители.

 

 

 

 

Йоана Веселинова Джамбазова

ресурсен учител

Йоана Веселинова Джамбазова е ресурсен учител в РЦПППО- Габрово от септември 2022 година. Завършила е социална педагогика бакалавърска степен и две магистърски програми - педагогика по физическо възпитание и спорт и социална работа с деца в риск във Великотърновския университет. Завършила е две допълнителни професионални квалификации за ресурсен учител и за учител по физическо възпитание. От десет години е треньор на женски футболен клуб “Севлиево Лейдис”.

 

Цветелина Тихомирова Георгиева

помощник но учителя

Цветелина Георгиева работи в Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование област Габрово от септември 2022г. Тя е помощник на учителя в НУ „Васил Левски“ – град Габрово. Студентка е във Великотърновския университет „Св. Св. Кирил и Методий“ със специалност Предучилищна педагогика и логопедия. Участва в дейностите и обученията организирани от Регионалния център.

 

 

 

 Николай Пенчев Няголов

Финансов контрольор

Иванка Христова Колева

ЗАС

 

Дешка Благовестова Катранджиева

хигиенист