Регионален екип за подкрепа за личностно развитие

Ръководител: инж. Емилия Дянкова Ангелова – старши експерт по организация на средното образование в РУО – Габрово.

 

Членове:    

                   1. Нелия Николова Джеджева –  главен ресурсен учител в РЦПППО – Габрово;

                   2. Галя Димитрова Петрова – старши ресурсен учител в РЦПППО – Габрово;

                   3. Теодора Николаева Янакиева-Деянова - психолог /специален педагог в РЦПППО гр. Габрово;

                   4. Евгения Владимирова Милчева - слухово-речеви рехабилитатор /логопед в РЦПППО гр. Габрово;

                   5. Десислава Тотева Котова – психолог в РЦПППО  гр. Габрово;

                   6. Мима Николова Начева - Ганчева – логопед   в РЦПППО – Габрово;

                   7. Илияна Цонева Хинова - ерготерапевт в РЦПППО - Габрово;

                   8. Христо Валентинов Христов - психолог в РЦПППО - Габрово.

                 

                               Основните функции на РЕПЛР са:

  • Одобрява или не одобрява предоставянето на допълнителна подкрепа след оценка от екип за подкрепа на личностното развитие /ЕПЛР/ в детската градина/училището ; 
  • Извършва оценка на деца и ученици със специални образователни потребности при невъзможност за формиране на ЕПЛР в детската градина/училището;
  • Организира повторна оценка при несъгласие на родителя с оценката от ЕПЛР;
  • Извършва оценка за насочване за обучение в специалните училища;
  • Подпомага процеса на осигуряване на допълнителна подкрепа;
  • Предоставя методическа подкрепа;
  • Информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас;
  • Извършва преценка за обучението на ученик, настанен в болница;
  • Отлага от задължително обучение в 1 клас за не повече от 1 учебна година.