Примерни образци за директори

Примерни образци за директори

Заявление за осигуряване на специалисти за участие в ЕПЛР

На основание чл. 74 от Наредбата за приобщаващото образование, РЦПППO-Габрово има готовност да осигури ресурсни учители, психолози и логопеди на деца и учениците със специални образователни потребности в детските градини и училища, които нямат изградени екипи за подкрепа на личностното развитие и не могат самостоятелно да осигурят допълнителна подкрепа за тези деца и ученици.

В тази връзка, директорите на детските градини и училища на територията на област Габрово  е необходимо да попълнят заявка за осигуряване на такива специалисти по образец и да ни я изпратят на ел.поща: info-700125@edu.mon.bg

 Заявление за осигуряване на специалисти за участие в ЕПЛР - изтегли от тук:

Заявление за осигуряване на специалист/и за оценка при непълен ЕПЛР

В случай, че детската градина или училището не може да осигури някой от специалистите за извършване на оценката, директорът на детската градина или училището изпращат заявление за осигуряването им от РЦПППО.

Заявление за осигуряване на специалист/и за извършване на функционална оценка при непълен ЕПЛР- изтегли от тук:

Заявление за оценка при невъзможност за сформиране на ЕПЛР

В случай, че директорът на детската градина или училището не може да формира екип за оценка на индивидуалните потребности, в изпълнение на разпоредбите на чл. 190 ал. 3 т. 2 от ЗПУО, директорът на детската градина или училището изпраща заявление за изготвяне на оценка от  регионалния екип за подкрепа за личностно развитие  до директора на РЦПППО.

Заявление за оценка при невъзможност за сформиране на ЕПЛР - изтегли от тук:

Заявление за потвърждаване на извършената оценка от ЕПЛР

След оценка на индивидуалните потребности на децата и учениците със специални образователни потребности, ЕПЛР предлага на Регионалния екип за подкрепа за личностно развитие /РЕПЛР/ да одобри или не одобри извършената оценка, чрез заявление от директора на училището или детската градина.

 

 

Заявление за потвърждаване на оценка, извършена от ЕПЛР - изтегли от тук:

Заявление за преминаване към индивидуална форма на обучение

Заявление за преминаване към индивидуална форма на обучение - изтегли от тук: