Обучение за Помощник на учителя - 2022 година 03-07.10.2022

Обучение за Помощник на учителя - 2022 година 03-07.10.2022

Обучение за Помощник на учителя - 2022 година 03-07.10.2022

Във връзка с осъществяване на дейностите по методическа подкрепа и в изпълнение на чл. 10 от Правилника за дейността и устройството на Регионалните центрове за подкрепа на процеса на приобщаващото образование,  Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – Габрово  проведе  обучение за помощник на учителя за служители на образователните институции на територията на област Габрово, което се проведе от 03.10.2022 г. до 07.10.2022 г. в обучителната зала на РЦПППО – Габрово. В обучението се включиха новоназначените помощник на учителите от детска градина „Слънце“ гр. Габрово, детска градина „Младост“ гр. Габрово и от Регионалният център за подкрепа на  приобщаващото образование – Габрово.