Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас

Процедура за отлагане от задължително обучение в първи клас

Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна възможност, за която могат да постъпват заявление от родители/ законен представител на деца, за които предстои такова обучение през учебната 2020/2021 година. Решенията за отлагане се вземат от регионалния екип в срок до 30 юни всяка година. Поради обявените мерки по време на извънредното положение в страната е възможно родителите да подават такива заявления по електронен път, като за тази цел попълват заявление, свалено от сайта на РЦПППО - Габрово.

След постъпването на заявлението, представител на регионалния екип, определен от директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се свързва с подалия заявления родител или законен представител на детето и изяснява причините за искане на отлагането, както и дали са налични необходимите документи, изискващи се при тази процедура. Необходимите документи са :

1. Протокол от лекарска консултативна комисия: 

2. Копие на удостоверението за задължително предучилищно образование (ако има такова) с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие;

3. Други документи / при наличието им/  с информация за детето, включително изследвания и консултации.

Копие от посочените документи се изпраща посредством куриер или пощенска услуга в регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование.  

При наличие на някои от посочените документи в служебното досие на детето, ако е ползвало до този момент допълнителна образователна подкрепа, то те могат да се използват служебно от регионалния екип. При липсващи документи на родителите се оказва срок, в който да ги предоставят след приключване на извънредното положение.

При възможност се организира видео сесия с детето и родителите от представители на регионалния екип за подкрепа на процеса на приобщаващо образование за кратко наблюдение и изпълнение на психолого-педагогическо взаимодействие с детето.

След приключване на процедурата регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващо образование може да издаде заповед за отлагане от задължително обучение в първи клас под условие (при  липсващи документи или други обстоятелства).