ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

ОБУЧЕНИЕ НА СПЕЦИАЛИСТИ

През месец Декември Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование – област Габрово проведе обучение на тема :

„Адаптиране на учебното съдържание и учебната среда на ученици със специални образователни потребности„

Присъстваха начални учители, учители в прогимназиален етап, логопеди, психолози и ресурсни учители работещи в  училища и социални услуги в област Габрово.

На обучението бяха разяснени групите специални образователни потребности и подходящите подходи, стратегии и техники на  работа в общата класна стая. Разгледани бяха образователни платформи, помощни и технологични средства, подпомагащи обучението на учениците с различни образователни  потребности. Игри и практически задачи за адаптиране на план на урок и на пространствения дизайн в класната стая.

Благодарим на прекрасните обучители от Регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование област Габрово Евгения Милчева - логопед и Теодора Деянова – Янакиева – ресурсен учител, за професионално проведеното  обучение.