ПРОЦЕДУРА ПО ОТЛАГАНЕ ОТ 1 КЛАС

ПРОЦЕДУРА ПО ОТЛАГАНЕ ОТ 1 КЛАС

ПРОЦЕДУРА ПО ОТЛАГАНЕ ОТ 1 КЛАС

ПРОЦЕДУРА ПО ОТЛАГАНЕ ОТ 1 КЛАС

Отлагането от задължително обучение в първи клас е правна възможност, за която могат да постъпват заявление от родители/ законен представител на деца, за които предстои такова обучение през учебната 2024/2025 година. Решенията за отлагане се вземат от регионалния екип в срок до 30 юни всяка година.

РЕПЛР на децата и учениците със специални образователни потребности отлага по обективни причини от задължително обучение в първи клас за една учебна година деца със специални образователни потребности, след постъпило заявление от родителя/представителя на детето/лицето, което полага грижи за него.

След постъпването на заявлението, представител на регионалния екип, определен от директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование се свързва с подалия заявления родител или законен представител на детето и изяснява причините за искане на отлагането, както и дали са налични необходимите документи, изискващи се при тази процедура. Необходимите документи са :

1. Протокол от лекарска консултативна комисия: 

2. Копие на удостоверението за задължително предучилищно образование (ако има такова) с препоръки за включването на детето в допълнителна подкрепа за личностно развитие;

3. Други документи / при наличието им/  с информация за детето, включително изследвания и консултации.

При наличие на някои от посочените документи в служебното досие на детето, ако е ползвало до този момент допълнителна образователна подкрепа, то те могат да се използват служебно от регионалния екип. При липсващи документи на родителите се оказва срок, в който да ги предоставят.