Процедура за насочване на ученици със СОП след завършен VII клас

Процедура за насочване на ученици със СОП след завършен VII клас

Процедура за насочване на ученици със СОП след завършен VII клас

ПРОЦЕДУРА ЗА НАСОЧВАНЕ СЛЕД 7 КЛАС

В периода 7 до 21 май 2024 година, всички родители на ученици, които ще завършат VII клас с удостоверение могат да подадат заявление в РЦПППО Габрово.

За издаване на становище от Регионалния екип за подкрепа за личностното развитие за насочването на ученици със специални образователни потребности, които имат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние се попълва заявление .

Необходимите документи са:

  • Заявление от родителя до директора на РЦПППО за насочване на ученика за обучение в профили или в специалности от професии.  Бланка за заявлението може да изтеглите от сайта на РЦПППО - Габрово;
  • Оригинално медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
  • Служебна бележка от образователната институция, че ученикът е на качествено оценяване;
  • Всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
  • Протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверява заболяването.
  • Декларация за обработване на личните данни.

Регионален екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със СОП прави преценка на потребностите, личните интереси, мотивацията и възможностите на ученика за продължаване на обучението му в профил или в специалност от професия в изпълнение на чл. 142, ал. 1 от Наредбата за приобщаващо образование и чл. 9, ал. 1 от Правилника за устройството и дейността на РЦПППО.

Директорът на РЦПППО изпраща становището на РЕПЛРДУСОП в Габрово към Комисията за насочване на ученици с хронични заболявания, с физически и сензорни увреждания, със специални образователни потребности по чл. 120, ал. 7 от Закона за предучилищното и училищното образование, от домове за деца, лишени от родителска грижа, и от центровете за настаняване от семеен тип и ученици, настанени в приемни семейства.

Възможностите за продължаване на обучението на ученици със СОП, след завършен седми клас с удостоверение са регламентирани : 

в Закона за предучилищното и училищното образование.

По чл. 142, ал. 3, т. 1  „Държавният план-прием определя броя на местата, на които се приемат учениците в профилираните гимназии и в професионалните гимназии, в паралелките за профилирана подготовка в средните училища и в професионалните гимназии или в паралелките за професионална подготовка в обединените училища, в средните училища и в профилираните гимназии – в VІІІ клас

По чл. 145, ал. 6  „Учениците, които са получили удостоверение за завършен VII клас, може да продължат обучението си в следващ клас след насочване от регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование в училище по чл. 142, ал. 3, т. 1 при условия и по ред, определени с държавния образователен стандарт за приобщаващото образование.“

По чл. 190, ал. 3, т. 7: Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие „информира родителите за възможностите за продължаване на образованието или за придобиване на професионална квалификация на учениците със специални образователни потребности след VІІ и Х клас“.

 в Наредбата за приобщаващото образование

Чл. 140. (1) Регионалният екип за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците със специални образователни потребности изготвя становище за насочването на ученици със специални образователни потребности, които ще получат удостоверение за завършен VII клас, за продължаване на обучението им в профили и специалности от професии, които са съобразени с индивидуалните им потребности и здравословното им състояние.

(2) За изготвяне на становището по ал. 1 родителят подава до директора на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование по настоящ адрес на ученика от 3 до 21 май следните документи:

 1. заявление за насочване за обучение в профили или в специалности от професии;
 2. служебна бележка от училището, в което се обучава ученикът, удостоверяваща класа и срочните оценки за първия учебен срок;
 3. оригинал на медицинско свидетелство, издаден от общопрактикуващия лекар на ученика, за липса на противопоказания при кандидатстване по профил или по специалност от професия;
 4. всички документи, съдържащи информация за здравословното състояние и социалното положение на детето, документи, издадени от съда, както и други документи, които имат отношение към обучението и образованието на ученика;
 5. протокол от специализирана по профила на заболяването лекарска консултативна комисия и/или решение на териториална експертна лекарска комисия (ТЕЛК) и/или на Национална експертна лекарска комисия (НЕЛК) с приложена лична амбулаторна карта, съдържаща информация за проведени изследвания, консултации, епикризи и други, които удостоверяват заболяването.

(3) Директорът на регионалния център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изисква служебно от директора на училището, в което се е обучавал ученикът, документ за одобрение на предоставянето на допълнителна подкрепа за личностно развитие, издадено от друг регионален център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование, както и плана за подкрепа на ученика.

Чл. 142. (1) Регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование прави преценка на индивидуалните потребности, личните интереси, мотивацията и възможностите на учениците за продължаване на обучението им в профили или в специалности от професии.

(2) Въз основа на документите регионалният център за подкрепа на процеса на приобщаващото образование изготвя мотивирано становище за насочване на съответния ученик в подходящ профил, съответно специалност от професия, съобразен с държавния план-прием за областта.

(3) Становището по ал. 2 съдържа конкретни препоръки за изготвянето на индивидуалния учебен план, за адаптирането на учебната среда при необходимост и за подходящата форма на обучение на ученика.